Všeobecné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia.

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti  FAM EXIM s.r.o. so sídlom Húskova 61, 040 23 Košice,  Slovenská republika, IČO: 47593610, DIČ: 2024011913,  zapísaný v živnostenskom registri vedenom na Okresnom Úrade Košice pod č. 820-76612 (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho, zákazníka, spotrebiteľa (ďalej len„Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho

http://tesnenie.bigdatabank.sk (ďalej len „tesnenie.bigdatabank.sk" )

a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany"). Tieto obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky (ďalej len "SR") pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu na stránke tesnenie.bigdatabank.sk. Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na tesnenie.bigdatabank.sk. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods.3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Orgán dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (Vrátna3,04001Košice). Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov zostávajú týmito obchodné podmienky nedotknuté. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na stránke tesnenie.bigdatabank.sk. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu na stránke tesnenie.bigdatabank.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na stránke fajn-produkty.sk. Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúceho: FAX EXIM s.r.o., Telefónny kontakt: +421 915 938 333, E- mail: doplnkykoknam@bigdatabank.sk. Proces registrácie Kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a uskutočnenie platby za tovar elektronicky objednaný ako aj spracovanie osobných údajov (podľa GDPR) Kupujúceho je chránené a zabezpečené. Osobné a dôverné informácie sú bezpečne uchovávané počas prenosu z prehliadača Kupujúceho na tesnenie.bigdatabank.sk.

2. Objednávka.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná ako pre predávajúceho, tak aj pre Kupujúceho. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Kúpna zmluva medzi Kupujúcim a Predávajúcim začína plynúť od potvrdenia objednávky (objednaného tovaru) Predávajúcim. Potvrdenie objednávky Predávajúcim znamená oznámenie, upovedomenie Kupujúceho o vytvorení jeho objednávky. Oznámenie, upovedomenie Kupujúceho o vytvorení jeho objednávky je automaticky vygenerované systémom pre evidenciu objednávok. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu doplnkykoknam@bigdatabank.sk. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

a. Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefón a e-mailová adresa);

b. Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;

c. Množstvo objednávaného tovaru;

d. Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho);

e. Okamih dodania tovaru (deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim odlišne ako je uvedené v obchodných podmienkach;

f. Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).

Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov upresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú. Pokiaľ Kupujúci spôsobí škodu firme FAM EXIM s.r.o. a túto škodu neuhradí včas podľa platných zákonov Slovenskej republiky, tak sa táto škoda bude vymáhať súdnou cestou. Upozornenie: zneužitie údajov inej osoby je trestný čin. Ak nastane takýto prípad tak vec bude odstúpená orgánom činným v trestnom konaní!  Zneužitie údajov inej osoby v/pri objednávke sa rieši cez orgány činné v trestnom konaní, Policajný Zbor Slovenskej republiky a súdnou cestou cez Okresný súd Košice I., Štúrova 29, 04160 Slovenská republika.

3.a. Poskytovanie informácií pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi: 

a) hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe, 

b) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, 

c) telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má, 

d) adresu predávajúceho alebo osoby, v mene ktorej predávajúci koná, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od adresy uvedenej v písmene b), 

e) celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodu o predplatnom, predávajúci informuje spotrebiteľa o celkovej cene za zúčtovacie obdobie, a ak túto cenu nemožno určiť vopred, o spôsobe, akým sa vypočíta, (bližšie Dodacie podmienky)

f) cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou, 

g) platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov, 

h) informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3, 

i) informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, 

j) informáciu o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6, 

k) informáciu o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy, 

l)poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu,

m) informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje všeobecný predpis, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných spotrebiteľom po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje, 

n) informáciu o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie, 

o) informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy, 

p)informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok, 

q) informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok, 

r) informáciu o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné, 

s) informáciu o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné, 

t) informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov; predávajúci zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

3.b. Storno objednávky.

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu aj pred začatím plnenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny a nedôjde k dohode, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

4. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy a o práve spotrebiteľa o alternatívnom riešení sporov.

a.) V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 dní bez udania dôvodu, po vyplnení a odoslaní formulára . Iba v prípade, pokiaľ by Predávajúci neodovzdal Kupujúcemu informácie, ktoré je podľa zákona č.102/2014 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov povinný odovzdať, je táto doba 3 mesiace od prevzatia tovaru. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej doby a začína od tej doby trvať doba sedemdňová. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných podľa zákona č. 102/2014 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ, Kupujúci.

b.) V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť. Tovar vyrobený, zhotovený na mieru nie je možné vrátiť a tak Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Tovar ako sú krmivá, liečivá po porušení spotrebiteľského balenia nie je možné vrátiť ( aj z hygienických dôvodov) a ani odstúpiť od Kúpnej zmluvy ak ich Kupujúci, spotrebiteľ, zákazník otvoril alebo porušil. Ak má tovar záručnú lehotu (dobu spotreby) a  bol Kupujúcim, spotrebiteľom, zákazníkom otvorený resp. bolo porušené spotrebiteľské balenie, nie je možné ho vrátiť a ani odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

4.a. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

4.b.Riešenie alternatívnych sporov.

Každý spotrebiteľ (zákazník, Kupujúci) má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

4.c. Informácia v súvislosti s podávaním návrhov na alternatívne riešenie sporov.

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Pri podávaní návrhov na Alternatívne riešenie sporov spracúva ako subjekt alternatívneho riešenia sporov osobné údaje fyzických osôb (ďalej len „dotknutých osôb“) Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Kontaktné údaje na zodpovednú osobu prevádzkovateľa:                                                     e-mail: zodpovednaosoba@soi.sk  adresa: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava. Účelom spracovávania osobných údajov je v prípade podania návrhu vedenie alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Právnym základom spracovávania osobných údajov je Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje budú spracovávané prevádzkovateľom v spisoch po dobu 5 rokov a v prípade listov po dobu 3 rokov. V závislosti od účelu spracúvania príjemcom osobných údajov je Ministerstvo hospodárstva SR. Prevádzkovateľ osobné údaje neprenáša do tretích krajín ani medzinárodných organizácií. Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu alebo profilovaniu. Na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo: 

- požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, 
- na opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, 
- namietať proti spracúvaniu osobných údajov, 
- na prenosnosť osobných údajov, 
- podať sťažnosť dozornému orgánu. 

Pri podávaní návrhov na alternatívne riešenie sporov je poskytnutie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a adresa na doručovanie zákonnou požiadavkou. 
Dotknutá osoba pri podávaní návrhu je povinná poskytnúť osobné údaje, následkom neposkytnutia nevyhnutných osobných údajov môže byť odmietnutie návrhu prevádzkovateľom. Formulár pre podanie návrhu na alternatívne riešenie sporov: 
formulár . Odkaz na platformu na riešenie sporov on-line (RSO): https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event .

5. Cenové podmienky.

Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom tesnenie.bigdatabank.sk  je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na tesnenie.bigdatabank.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na tesnenie.bigdatabank.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. 

6. Platobné podmienky.

Platby sa vykonávajú v EUR, € pričom Predávajúci vyžaduje platbu vopred, prevodom alebo dobierkou. Pri platbe, vopred prevodom je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávke na účet FAM EXIM s.r.o., OTP banka: SK10 5200 0000 0000 1525 1283  kód banky: 5200, Variabilný symbol: číslo faktúry alebo elektronickej objednávky.

7. Dodacie podmienky.

Po objednaní tovaru, tovar je do 24-48 hodín  zabalený a odoslaný na uvedenú adresu objednávateľa. Počas pracovných dní.(Objednávateľ má možnosť vykonať storno objednávky do 12 hodín viď Všeobecné podmienky)

 

Bezplatná dodávka tovaru

Objednávku je možné doručiť bezplatne na adresu v Košiciach do 24 hodín po objednaní tovaru v pracovných dňoch, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch Vás budeme informovať o stave objednávky. Objednávky budú doručené  v "pracovný čas", prípadne mimo túto dobu po vzájomnej dohode.

Tovar doručovaný prepravnou firmou.

Tovar doručovaný prepravnou balíkovou firmou DPD na adresu kuriérom dobierkou. 
Prepravné a dobierka, ak nebude uvedené inak,

1.      je účtované vo výške 5,00 € pri váhe balíka do 10 kg,

2.      je účtované vo výške 8,00 € pri váhe balíka od 10kg do 20 kg,

3.      je účtované vo výške 11,00 € pri váhe balíka od 20kg do 30 kg. 

 

Cena prepravy zahŕňa:

·         Štandardná doba doručenia len 1 deň. (počas pracovných dní)

·         Zahŕňa poistenie až do 2 500 € .

·         Tri pokusy o doručenie, v prípade potreby dohodnuté telefonicky.

 

U niektorých obzvlášť neskladných, ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď vo výške základnej sadzby. Ak je objednaný tovar ťažší ako je 10 kg  Predávajúci oznámi Kupujúcemu upravenú cenu ešte pred odovzdaním prepravnej službe, ktoré bude v súlade z cenníkom.

 
Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie nebolo zjavné pri odovzdaní!

Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Kuriérska služba bude telefonicky alebo sms  alebo e-mail alebo doručenkovou správou kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru Kupujúcemu. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou/dodávateľskou službou alebo to určila kuriérska/dodávateľská služba, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej/dodávateľskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady za spôsobenú škodu pri prepravných nákladoch pri neprevzatí zásielky zodpovedá Kupujúci pričom uhradí prepravné náklady tam aj späť v plnej výške. Pokiaľ Kupujúci neprevezme objednaný tovar (a došlo k uskutočneniu plnenia zmluvy), tak Kupujúci hradí plnú sumu za prepravné tam aj späť. Ak Kupujúci tovar neprevezme (v lehote 5 dní od oznámenia o vyzdvihnutie tovaru vzhľadom k charakteru tovaru, pričom oznámenie môže byť telefonicky či sms či e-mailom či doručenkou) a neodstúpi od zmluvy bude mu účtovaný poplatok za prepravné v plnej výške. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom-kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Aj keď obal nebol poškodený Kupujúci je povinný si tovar skontrolovať pri jeho prevzatí a prípadné poškodenie tovaru ukázať prepravcovi a zdokumentovať a spísať zápisnicu o škode. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho. Dopravca je povinný predať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca. Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, prípadne iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a prípadne ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.   

8. Záručné podmienky a záručná doba.

Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Na vybrané druhy tovaru môže byť Kupujúcemu poskytnutá dlhšia záručná doba a je uvedená pri tovare (3 roky, 5 rokov). Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený  vrátane Požadovaných dokladov. Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na stránke tesnenie.bigdatabank.sk.   Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.  Kupujúci je povinný vo Formulári čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú tovar reklamuje. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru Predávajúcemu uhrádza Kupujúci. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle §52 ods.3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci vydá Kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie, ktoré mu bude zaslané na adresu doručovania uvedenú vo Formulári. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude zaslaný na adresu doručovania uvedenú vo Formulári.

9. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

10. Záverečné ustanovenia.

Pri nákupe tovaru na tesnenie.bigdatabank.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu (softwer, hardwer) a prijatie technológiou podmienených možných problémov. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na tesnenie.bigdatabank.sk. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na stránke tesnenie.bigdatabank.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo stránky tesnenie.bigdatabank.sk. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary, produkty. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky, kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto obchodných podmienok vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na tesnenie.bigdatabank.sk. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami Predávajúceho.

11. Všeobecné informačné povinnosti.

 Poskytovateľ služieb je povinný príjemcovi služby na elektronickom zariadení poskytnúť najmä tieto informácie:

a. názov, obchodné meno a sídlo poskytovateľa služieb, ak ide o právnickú osobu, alebo meno, priezvisko, miesto podnikania a adresu bydliska poskytovateľa služieb, ak ide o fyzickú osobu,

b. daňové identifikačné číslo, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty,

c. adresu elektronickej pošty a telefónne číslo, 

d. označenie registra, ktorý ho zapísal, a číslo zápisu, 

e. názov a adresu orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha.

12. Zodpovednosť za vady predanej veci

 a. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 

b. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 

c. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

d. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

e. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Všeobecné ustanovenia.

 Tento reklamačný poriadok upravuje postup obchodnej spoločnosti FAM EXIM s.r.o. so sídlom Húskova 61, 040 23 Košice, Slovenská republika, IČO: 47593610, DIČ: 2024011913, zapísaný v živnostenskom registri vedenom na Okresnom Úrade Košice pod č. 820-76612 (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na portáli tesnenie.bigdatabank.sk a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany") s tým súvisiace. Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle §52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného prostredníctvom elektronického obchodu na tesnenie.bigdatabank.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle §52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na http://fajn-produkty.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom Predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí. Okamihom odoslania elektronickej objednávky Predávajúcemu sa reklamačný poriadok stáva pre Kupujúceho záväzným. Reklamačný poriadok je verejne dostupný na stránke tesnenie.bigdatabank.sk

2. Kontrola tovaru pri prevzatí.

 Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom-kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. Ak Kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu uplatniť u Predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované. Kupujúci je povinný Predávajúcemu reklamovať vady tovaru zakúpeného na tesnenie.bigdatabank.sk bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.